Цели на проекта

Основна цел:

Утвърждаване ролята и мястото на РБ „Хр. Смирненски“ като активен участник в културния и обществен живот на Хасково и региона.
Специфични цели:

1. Изграждане у младите хора на устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.
2. Възпитаване на отговорно поведение към природата, процесите и явленията в нея, ангажираност към проблемите на опазване на околната среда и готовност и инициативност за включване и провеждане на различни екоакции.